Pedagogik

De första stegen i ett livslångt lärande

Det pedagogiska innehållet i vår verksamhet grundar sig på läroplanen, Lpfö 98 för förskoleverksamhet.

Barnet i centrum:

  • Vi arbetar målmedvetet med motorik. Vi ser naturen som en resurs som vi regelbundet nyttjar
  • Vi arbetar temainriktat och bearbetar ett tema en längre period.
  • Vi vill väcka barnens nyfikenhet.
  • Vi uppmuntrar den fria leken.

Vi tycker att det är viktigt för barnen att: Upptäcka – Uppleva – Bearbeta

På vår förskola har alla barn rätt att:
  • Känna sig trygga och respekterade för de unika individer de är
  • Utveckla goda relationer till kompisarna
  • Vara en tillgång i gruppen
  • Utveckla tillit och tro på sin egen förmåga
  • Ha en trygg, meningsfull vardag

Aktiviteter 

Vi är ute så mycket vi kan. Vi besöker närliggande skogsområden och grönområden. Vi åker till biblioteket och lånar böcker och vi gör teaterbesök. Några gånger per termin åker vi med de större barnen till Gymnasten för gymnastiklekar. Vi besöker också Skälby gård. Vi besöker också regelbundet Lilla Ateljén på Konstmuseet med barnen i åldrarna 4-5 år.

Mulle
Genom att uppleva med alla sinnen, samla, jämföra och sortera lär sig Mullebarnen (4-5 år), iaktta och upptäcka naturens mångfald. Upptäckarglädjen är ju som störst i dessa åldrar, och den försöker vi ta vara på genom att lära barnen använda sina sinnen, lära känna hemtraktens växter och djur samt vara aktsam om allt som lever i skog och mark.

____________________________________

Målsättningen för verksamheten på Kotten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt sätter mål och riktlinjer för vår verksamhet. Målet är också att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utvecklande och förmedla glädje. Kotten följer läroplanen för förskolan Lpfö98, skollagen samt Kalmar Kommuns barnomsorgsplan.